Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Kayıt Dondurmaya İlişkin Kararı

02 Nisan 2020 Perşembe

Bilindiği  üzere  küresel  salgın  Yeni  Koronavirüs  Hastalığı  (COVID-19)  nedeniyle  Kurulumuz tarafından  bazı  kararlar  alınmış  olup 2019-2020  eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere;

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin imkanlar nispetinde, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile  yapılmasına  karar  verilmiştir.  Eğitim  ve  öğretim  süreçlerinin  mümkün  olduğunca  kesintiye uğramadan  yürütülebilmesi için,  her  düzeydeki  yükseköğretim  programlarında yer alan derslerin "teorik  kısımlarının  gerekli  teknik  alt  yapı  ve  yeterliğe  haiz  olmaları  durumunda"  hangilerinin uzaktan ve djital öğretim yöntemi ile yapılacağına  yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca karar verilmesine imkan tanınmıştır.

Kurulumuza  yapılan  muhtelif  başvurularda  söz  konusu  küresel  salgın  nedeniyle  ikametgahlarına dönen  öğrencilerin,  bulundukları  yerlerde  internet  erişimi, bilgisayar  temini  vb. olanakları sağlamakta  zorlandıkları  ifade  edilerek uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesine imkan tanınması istenmiştir.

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki  ders  ekle-sil işlemlerinin  sona ermesi,  dönem  sırasında  bazı  öğrencilerin  uzaktan öğretime  devam  etme  imkanlarının  olmadığı  da  göz  önünde bulundurulurak, 31.03.2020  tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu  toplantısında  Kurulumuz  tarafından  COVID-19  küresel  salgını dolayısıyla:

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020  eğitim  öğretim  yılı  bahar döneminde  kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2.  Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;
a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez  danışmanın  görüşü  alınması  kaydıyla  üniversite  yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b)  Bu  süreçte tez döneminde  olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

c)  Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının  "denetlenebilir  ortam  ve  şartlarda  gerçekleştirilmesi  ve  muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine,bununla birlikte bu konuda  erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine

3.  Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen kararlar doğrultusunda öğrencilerimiz kayıt dondurma taleplerini aşağıdaki faks veya elektronik posta yolu ile iletebilirler.

Faks : +90 454 310 1880
E-Posta : turizm@giresun.edu.tr